نهری سراج، هیلمند، افغانستان، منطقه ای که زمانی توسط درگیری ویران شده بود، اکنون دارای صحنه پررونق اکتشاف شهری است. مناظر ناهموار و زیرساخت های در حال فروپاشی جای خود را به انبوهی از نقاط شهری پرجمعیت داده است که هر یک ترکیب منحصر به فرد منطقه از تاریخ، فرهنگ و زیبایی طبیعی را به نمایش می گذارد. از کارخانه های متروک دوران شوروی گرفته تا روستاهای باستانی با دیوارهای گلی، صحنه اربکس نهری سراج گواهی بر قدرت انعطاف پذیری انسان و روح تسلیم ناپذیر اکتشاف است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️