نادعلی، هیلمند، افغانستان، منطقه ای که به خاطر میراث فرهنگی غنی و مناظر خیره کننده اش شناخته شده است، همچنین میزبان انبوهی از نقاط اربکس پنهان در انتظار کشف است. از خرابه های متروک گرفته تا زیرساخت های نادیده گرفته شده، این جواهرهای فراموش شده نگاهی اجمالی به منطقه دارند. تاریخ پیچیده و تأثیر زمان و طبیعت بر سازه‌های ساخته شده توسط انسان. فهرست انتخابی ما از نقاط شهرک جمع‌سپاری شده در نادعلی، هیلمند را کاوش کنید و زیبایی و رمز و رازی را که در گوشه‌های ناپیدای این منطقه فریبنده نهفته است، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️