موسی قلعه، هلمند، افغانستان، منطقه ای که زمانی پر از درگیری بود، اکنون دارای صحنه پررونق اکتشاف شهری است. مناظر ناهموار و زیرساخت های در حال فروپاشی زمینه مناسبی را برای روح های ماجراجو فراهم می کند تا جواهرات پنهان را کشف کنند و تجربیات خود را ثبت کنند. از دوران رها شده شوروی. ساختمان‌ها به مساجد نادیده گرفته شده، فهرست نامناسب مکان‌های شهرک جمع‌آوری‌شده در موسی قلعه نوید ارائه یک تجربه اکتشافی منحصر به فرد و فراموش‌نشدنی را می‌دهد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️