گرمسر، هیلمند، افغانستان، منطقه ای که به خاطر میراث فرهنگی غنی و زیبایی های طبیعی دست نخورده اش شناخته شده است، نگاهی بی نظیر به دنیای اکتشافات شهری ارائه می دهد. از خرابه های متروکه تا معابد پنهان، فهرست نامرتب از نقاط شهری پرجمعیت در این منطقه یک فهرست است. گنجینه ای برای جویندگان هیجان و علاقه مندان به تاریخ. خیابان های فراموش شده گرمسر را کاوش کنید، در فضای عرفانی هیلمند غوطه ور شوید و جواهرات پنهانی را که در حوزه واژگانی این منطقه مرموز نهفته است، کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️