غور، افغانستان، منطقه ای که به دلیل میراث فرهنگی غنی و مناظر خیره کننده اش شناخته شده است، همچنین دارای انبوهی از جواهرات پنهانی است که منتظر کشف هستند. از قلعه های متروکه گرفته تا قصرهای در حال فروپاشی، این مکان های پرجمعیت نگاهی اجمالی به تاریخ پیچیده منطقه و ... تأثیر زمان و طبیعت بر سازه‌های ساخته‌شده توسط انسان. فهرست نامعلوم نقاط اربکس غور را کاوش کنید و اسرار پنهان در دیوارهای باستانی آن را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️