افغانستان در میان زمین ناهموار غور، منطقه مرموز پسابند قرار دارد - مکانی که باد رازهای دوران گذشته را زمزمه می کند. این منطقه عمدتا ناشناخته خانه گنجینه ای از سازه های در حال فروپاشی است که هر یک داستان های تاریخی غنی را زمزمه می کند که فراموش نمی شود. از دژهای باستانی گرفته تا مساجد نادیده گرفته شده، نقاط اربکس پسابند نگاهی اجمالی به گذشته‌ای که مدت‌ها فراموش شده است، در انتظار کشف شدن توسط افراد کنجکاو و نترس است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️