ناور، غزنی، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و میراث فرهنگی، ترکیبی منحصر به فرد از معماری باستانی و شهرسازی مدرن را ارائه می دهد. چشم انداز شهر با ویرانه های در حال فرو ریختن، ساختمان های نادیده گرفته شده و گوشه های پنهانی که منتظر کشف هستند، مشخص شده است. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در ناور، که با کمک کاوشگران و علاقه مندان محلی تهیه شده است، جواهرات پنهان این شهر جذاب را نشان می دهد و از شما دعوت می کند تا در داستان های ناگفته آن جستجو کنید و اسرار آن را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️