ناوه، غزنی، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، اما اغلب از نظر اکتشاف شهری نادیده گرفته می شود. با این حال، در خیابان‌های باستانی و ساختمان‌های در حال فروپاشی آن، انبوهی از جواهرات کشف‌نشده در انتظار کشف قرار دارند. از بقایای مساجد بزرگ تا خرابه های فراموش شده بازارهای باستانی، صحنه اربکس ناوا گنجینه ای از داستان های ناگفته و تجربه های فراموش نشدنی است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️