جواهرات پنهان مالستان، غزنی، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از مکان های urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. شگفتی های شهری را کشف کنید. از مسیر شکسته خارج شوید و خود را در میراث فرهنگی غنی افغانستان غرق کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️