جواهرات پنهان جاغوری، غزنی، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از نقاط urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های باستانی در حال فروپاشی گرفته تا هنر خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. داستان های ناگفته را کشف کنید. گذشته و حال جاغوری، و خود را در میراث فرهنگی غنی غوطه ور کنید که این منظره شهری مسحورکننده را تعریف می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️