گیرو، غزنی، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای یک تجربه منحصر به فرد اکتشاف شهری است. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های مخفی، حوزه واژگانی شهر نگاهی اجمالی به داستان های ناگفته آن دارد. بیایید و لیست نامعلومی از جمعیت را کشف کنید. نقاط urbex، و خود را در قلمرو ناشناخته Giro، غزنی غوطه ور کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️