جواهرات پنهان اندر، غزنی، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامشخص ما از نقاط urbex جمع آوری شده، بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. به ما در سفری در این شهر بپیوندید. حوزه واژگانی، جایی که گذشته و حال تلاقی می کنند و داستان های ناگفته منظر شهری اندر را کشف می کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️