اجرستان، غزنی، افغانستان، سرزمینی با تاریخ باستان و اسرار امروزی، به کاوشگران شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. از خرابه های در حال فرو ریختن شهرهای فراموش شده تا زیبایی وهم انگیز زیرساخت های متروکه، فهرست نامرتب از مکان های شهری انبوه در اجرستان، غزنی، افغانستان، نگاهی اجمالی به دنیایی دست نخورده از زمان ارائه می دهد. بقایای دوران گذشته را کاوش کنید، جایی که زمزمه های تاریخ در خیابان های خالی طنین انداز می شود و باد رازهای گذشته فراموش شده را زمزمه می کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️