فاریاب، افغانستان، استانی با تاریخ کهن و رمز و راز امروزی، به کاوشگران شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. از ویرانه های در حال فرو ریختن شهرهای فراموش شده تا زیبایی دست نخورده مناظر طبیعی آن، فهرست نامرتب فاریاب از نقاط شهرک جمع آوری شده یک فهرست است. گنجینه ای از ماجراجویی و اکتشاف. بیا، خود را در حوزه واژگانی کاوش شهری فاریاب غوطه ور کن و اسرار درون دیوارهای آن را کشف کن.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️