شیرین تگاب، فاریاب، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، میزبان انبوهی از جواهرات پنهانی است که منتظر کشف هستند. از قلعه های متروکه گرفته تا قصرهای در حال فروپاشی، این مکان های پرجمعیت نگاهی اجمالی به گذشته داستانی منطقه و تاثیرات آن دارند. از زمان و بی توجهی به میراث ساخته شده آن. فهرست نامناسب نقاط اربکس در شیرین تگاب، فاریاب، افغانستان را کاوش کنید و اسرار موجود در دیوارهای باستانی آن را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️