میمنه، فاریاب، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و فتنه، به کاشفان شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. از ویرانه های در حال فرو ریختن گرفته تا ساختمان های متروکه، حوزه واژگانی شهر گنجینه ای از نقاط شهری پرجمعیت را نشان می دهد که منتظر کاوش هستند. بپیوندید. ما در حالی که به ناشناخته ها می پردازیم و اسرار فضاهای فراموش شده میمانا را کشف می کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️