جواهرات پنهان دولت آباد، فاریاب، افغانستان را از دریچه نقاط شهری پرجمعیت کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا زیرساخت های نادیده گرفته شده، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. راهنمای حوزه واژگانی ما شما را به سفری در مناظر شهری می برد. افشای اسرار شهری که زمان آن را فراموش کرده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️