فراه، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و دسیسه، به کاشفان شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex نامرتب، داستان های ناگفته شهر را از خرابه های باستانی در حال فروپاشی تا سازه های متروکه مدرن نشان می دهد. به ما بپیوندید تا به این موضوع بپردازیم. ناشناخته، و اسرار نهفته در چشم انداز شهری فرح را کشف کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️