گلستان، فراه، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، ترکیبی بی نظیر از جاذبه های باستانی و مدرن را ارائه می دهد. از شهر باستانی پوشنگ تا بازارهای شلوغ شهر فراه، برای هر نوع مسافری چیزی وجود دارد. در جستجوی تجربه‌ای واقعاً بی‌مصرف، فهرست نامعلومی از نقاط شهری پراکنده در سرتاسر منطقه را بررسی کنید. ساختمان‌های متروکه، خرابه‌های در حال فرو ریختن، و گوشه‌های مخفی در انتظار کسانی هستند که جرأت می‌کنند به ناشناخته‌ها سفر کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️