فره سیتی، فراه، افغانستان دارای مجموعه ای غنی از نقاط کاوش شهری است که توسط جامعه مدیریت شده است. از ساختمان های متروک گرفته تا هنر خیابانی، چشم انداز شهری شهر گنجینه ای از جواهرات پنهان است که منتظر کشف هستند. ترکیب منحصر به فرد شهر را از تاریخ کاوش کنید. و مدرنیته از طریق این نقاط شهری جمع آوری شده، که به دلیل اهمیت فرهنگی و معماری آنها انتخاب شده اند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️