کیجران و دایکندی، افغانستان، انبوهی از نقاط دورافتاده شهری را ارائه می‌کنند که فقط منتظر کشف شدن هستند. از ساختمان‌های در حال فرو ریختن دوران استعمار تا کارخانه‌های متروک دوران شوروی، این جواهرات پنهان نگاهی اجمالی به ثروتمندان منطقه می‌دهند. تاریخ و میراث فرهنگی. چه یک کاوشگر باتجربه شهری باشید و چه فقط به دنبال یک ماجراجویی منحصربه‌فرد هستید، مکان‌های پرجمعیت شهری کیجران و دایکندی مطمئناً مجذوب و الهام‌بخش خواهند شد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️