گیزاب، دایکندی، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای انبوهی از مکان های متروکه و غیرمحدود است که منتظر کاوش هستند. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط شهرک در گیزاب و دایکندی شامل ساختمان های فراموش شده، خرابه های باستانی و موارد دیگر است. جواهرات پنهانی که اشتهای هر کاشف شهری را برای ماجراجویی برآورده می کند. از کاخ های در حال فروپاشی گرفته تا مساجد نادیده گرفته شده، این مکان ها نگاهی اجمالی به گذشته منطقه و تأثیر زمان و غفلت بر سازه های زمانی پررونق دارند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️