جواهرات پنهان یکاولنگ، بامیان، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامناسب ما از مکان های urbex جمع آوری شده، بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. از نظر لغوی، صحنه یکاولنگ urbex است. گنجینه ای از داستان های فراموش شده، منتظر کشف شدن توسط روح های ماجراجو».

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️