جواهرات پنهان وارس، بامیان، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از نقاط urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های در حال فروپاشی گرفته تا هنرهای خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. زیبایی غیرمنتظره ای را که نهفته است، کشف کنید. در مناظر شهری، و خود را در فرهنگ و تاریخ منحصر به فرد ورس، بامیان غوطه ور کنید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️