شولگرا، بلخ، افغانستان، منطقه ای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنین دارای یک تجربه اکتشافی شهری منحصر به فرد است. فهرست جمع آوری شده ما از نقاط urbex در شولگارا، دنیایی پنهان از ساختمان های متروکه، خیابان های فراموش شده و گوشه های مخفی را نشان می دهد که منتظر کشف هستند." از ساختارهای باستانی در حال فروپاشی گرفته تا ویرانه های مدرن، چشم انداز شهری شولگارا نگاهی اجمالی به گذشته و حال پیچیده این منطقه دارد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️