نهری شاهی، جواهر پنهان در شهر تاریخی بلخ افغانستان، دارای مجموعه ای از نقاط فریبنده اربکس است که میراث فرهنگی غنی منطقه را به نمایش می گذارد. از خرابه‌های باستانی گرفته تا معماری در حال فروپاشی، این مکان‌های پرجمعیت نگاهی اجمالی به گذشته دارند و منتظر کشف و کاوش هستند. به ما بپیوندید تا در زمینه واژگانی صحنه اربکس نهری شاهی، جواهرات پنهانی را که درون دیوارهای باستانی آن قرار دارند، کشف کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️