جواهرات پنهان خلم، بلخ، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از مکان های urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از خرابه های باستانی در حال فروپاشی گرفته تا هنر خیابانی پر جنب و جوش را نشان می دهد. غیرمنتظره و منحصر به فرد را کشف کنید. تجربیاتی که در خلم بلخ در انتظار مسافر کنجکاو است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️