جواهرات پنهان چارکینت، بلخ، افغانستان، را با فهرستی از نقاط urbex جمع آوری شده ما کاوش کنید. از ساختمان های متروک گرفته تا خیابان های فراموش شده، داستان های ناگفته این شهر تاریخی را کشف کنید. از نظر لغوی، شارکنت گنجینه ای از بقایای معماری است که منتظر ماندن هستند. دوباره کشف و تجسم شد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️