پلی خمری، بغلان، افغانستان، شهری پوشیده از رمز و راز و زیبایی ناهموار، به کاشفان شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. از خرابه های باستانی در حال فرو ریختن گرفته تا سازه های مدرنیستی، لیست جمع آوری شده ما از نقاط شهری در پولی خمری نوید یک ماجراجویی فراموش نشدنی را می دهد. به ما بپیوندید. همانطور که ما به ناشناخته ها می پردازیم و اسرار این شهر معمایی و حوزه واژگانی آن را کشف می کنیم.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️