جواهرات پنهان بادغیس، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامتعارف ما از نقاط urbex جمع آوری شده، بهترین اسرار این استان تاریخی، از خرابه های باستانی در حال فروپاشی گرفته تا شگفتی های معماری مدرنیستی را نشان می دهد. به ما در سفری در این استان بپیوندید. حوزه واژگانی بادغیس، جایی که صدای مردم با پژواک های گذشته آمیخته می شود تا یک تجربه اکتشاف شهری واقعا منحصر به فرد ایجاد کند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️