جواهرات پنهان مرغاب، بادغیس، افغانستان را از دریچه دید جمعیت کاوش کنید. فهرست نامحسوس ما از مکان های urbex جمع آوری شده بهترین اسرار این شهر تاریخی، از معماری در حال فروپاشی استعماری گرفته تا مکان های صنعتی متروک را نشان می دهد. داستان های ناگفته را کشف کنید. گذشته مرغاب، در حوزه واژگانی منظر شهری آن حفظ شده است.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️