غورماچ، بادغیس، افغانستان، منطقه ای پوشیده از رمز و راز و زیبایی ناهموار، به کاشفان شهری اشاره می کند تا جواهرات پنهان آن را کشف کنند. از خرابه های باستانی در حال فروپاشی گرفته تا سازه های مدرن متروکه، چشم انداز مملو از نقاط اربکس نامرغوبی است که منتظر کاوش هستند. به این منطقه سفر کنید. ناشناخته و اسرار این منطقه مرموز را کشف کنید، جایی که گذشته و حال در نمایشی فریبنده از پوسیدگی و انعطاف‌پذیری شهری با هم برخورد می‌کنند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️