زیبایی دست نخورده واخان، بدخشان، افغانستان را از دریچه نقاط urbex جمع آوری شده کاوش کنید. از پاسگاه های نظامی متروک دوره شوروی گرفته تا قلعه های باستانی در حال فروپاشی، تاریخ غنی و تأثیرات فرهنگی متنوع منطقه در میراث معماری منحصر به فرد آن منعکس شده است. کشف کنید. جواهرات و شگفتی‌های غیرمنتظره در این فهرست نامشخص، که بهترین فرصت‌های اکتشاف شهری واخان را به نمایش می‌گذارد.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️