شغنان، بدخشان، افغانستان، منطقه ای پوشیده از رمز و راز و زیبایی ناهموار، انبوهی از نقاط اربکس نامرتب را ارائه می دهد که در انتظار کشف هستند. از خرابه های باستانی در حال فرو ریختن گرفته تا ساختمان های متروک دوره شوروی، منظره مملو از بقایای گذشته است. یک داستان زمزمه‌کننده از دوران گذشته. گوشه‌های فراموش‌شده این منطقه مرموز را کاوش کنید، جایی که تاریخ و پوسیدگی برای ایجاد یک تجربه اکتشاف شهری منحصر به فرد و فریبنده به هم نزدیک می‌شوند.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️