ایشکاشم، بدخشان، افغانستان، منطقه ای با زیبایی های رام نشده، دارای انبوهی از نقاط اربکس نامعلوم است که فقط منتظر کشف شدن هستند. از قلعه‌های باستانی در حال فروریختن گرفته تا پاسگاه‌های نظامی متروک دوران شوروی، منظره مملو از بقایای گذشته است که هر کدام داستان‌هایی از دوران گذشته را زمزمه می‌کنند. خرابه های فراموش شده را کاوش کنید، در جذابیت های ناهموار غوطه ور شوید و در تاریخ و فرهنگ غنی این منطقه مرموز غوطه ور شوید.

EN  FA 

دسترسی به نقشه! 🗺️